VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 15.03.2017

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi dodavatelem a objednateli, kteří uzavřeli smlouvu po datu 15.03.2017.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost READYALL s.r.o. je obchodní společností jejíž vnitřní poměry se řídí právem České republiky. READYALL s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP“).

1.2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti níže uvedených smluvních stran.

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:     READYALL s.r.o.,
IČ: 026 92 490,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
Bankovní spojení: 18020704/5500, účet veden u Raiffeisen Bank a.s.

Korespondenční adresa: READYALL s.r.o., Třída Tomáš Bati 87, 760 01 Zlín

2.2. Objednatel:            fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem je zveřejnění informací o objednateli, poskytnutí webového prostoru objednateli a vytvoření webové stránky objednatele na zvolené doméně a poskytnutí dalších plnění dle těchto VOP. www.e-podnikani.eu je internetový projekt, který nabízí webový prostor pro reklamu a propagaci služeb podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, zejména architektům, řemeslníkům, stavebním firmám a dalších podnikatelů, které se zabývají stavební dokumentací, řemesly, rekonstrukcemi a stavebními prácemi.

2.3. Objednatel má možnost zvolit objednávku v kategoriích Basic, Professional, Ultimate. Dle těchto jednotlivých kategorií mu bude poskytnut rozsah služeb. Ceník je dostupný ZDE.

3. Definice pojmů

3.1. Webovou stránkou se rozumí souhrn informací, které jsou zveřejněny dodavatelem o objednateli na doméně kterou si zvolí objednatel. Zveřejněnými informacemi jsou zejména: jméno a příjmení u fyzické osoby, je-li objednatelem fyzická osoba, název právnické osoby, je-li objednatelem právnická osoba, adresa sídla objednatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČ, DIČ, telefonický kontakt - pevná linka, mobilní telefon, odkaz na facebook, zejména předá-li takový odkaz objednatel dodavateli. Na webové stránce může být uvedeno jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. V rámci webové stránky si objednavatel může měnit a upravovat texty nebo fotografie. V rámci webové stránky má objednatel právo mít zveřejněn odkaz na mapu nebo jiné informace po dohodě s dodavatelem.

3.2. Změnu informací a úpravu vlastní webové stránky může objednatel učinit pomocí telefonické podpory dodavatele, e-mailem řádně zaslaným dodavateli na adresu info@readyall.cz nebo přihlášením do administračního systému webu na základě přihlašovacích údajů.

3.3. Webová stránka je zařazena dle sídla objednatele, není-li dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak.

3.4. Nastavení služeb bude na webové stránce, dle dohody dodavatele s objednatelem. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení webové stránky. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení. V případě, že nastavení a výpis kompletních služeb objednatel neprovede, nastaví dodavatel objednateli služby dle předmětu podnikání objednatele.

3.5. Každá webová stránka bude nastavena k doméně kterou si může zvolit objednatel, z možností které mu navrhne dodavatel.

4. Popis služby

4.1. Každému objednateli je vytvořena webová stránka dle čl. 3.1. těchto VOP na dohodnuté doméně. Objednatel si může zvolit doménu 1. a 2. řádu. Součástí služby je i provoz webhostingu.

4.2. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem, jestliže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit dodavateli či třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst dodavatele či třetích osob, nesouvisí s tématikou webu www.e-podnikani.eu nebo jinak zasahují do práv třetích osob.

4.3. Vytvoření facebook profilu

Facebook profil není produktem společnosti ReadyAll, s.r.o..

Zhotovitel (firma READYALL)  není odpovědný za služby poskytované společností Facebook Inc. ani za celkové fungování Facebook profilu. Facebook profil je součástí služby, ale na vyžádání objednatele nemusí být vytvářen, to však bez rozdílu ceny nebo správnému fungování služby.

 

Facebook profil je vytvořen zhotovitelem ale, je nutné aby do 14-ti dní byl jako správce přidán objednatel. Facebook může stránku zablokovat nebo omezit její fungování na základě porušení jejich pravidel nebo bez udání důvodu. Proto je důležité přidělit správcovství osobě, která je vlastníkem stránky/podniku. Po blokaci již není možné stránku nikterak obsluhovat.

Zhotovitel naplánuje 6 základních příspěvků jako součást služby.

Pro další plánování příspěvků, je nutné aby objednatel pravidelně zasílal podklady tím se rozumí fotky, hrubý popis realizované zakázky, která bude uvedena na fotkách, popřípadě jméno zákazníka (pokud s tím bude zákazník souhlasit) a místo zakázky na email info@readyall.cz.

V případě, že objednatel neuhradí platbu v době splatnosti, nemusejí proběhnout naplánování příspěvků ze strany zhotovitele, proto je nutné po úhradě platby naplánování vyžádat prostřednictvím emailu nebo telefonního kontaktu na infolince 776 486 586.

5. Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb dodavatelem objednateli dle jednotlivých kategorií spolupráce

                                                           Basic               Professional                 Ultimate

Webová stránka                        Ano                 Ano                             Ano

 

Základní popis                          Ano                 Ano                             Ano

 

Kompletní popis služeb             Ano                 Ano                             Ano

 

Kontaktní formulář                   Ano                 Ano                             Ano

                                                

Logo                                        Ano                 Ano                             Ano

 

Fotografie                                Ano                 Ano                             Ano

 

Články                                     Ano                 Ano                             Ano

 

Úprava textů                             Ano                 Ano                             Ano

 

Úprava grafiky                         Ano                 Ano                             Ano

 

Návrh klíčových slov                Ano                 Ano                             Ano

 

Google analytics                       Ano                 Ano                             Ano

 

 

100 ks vizitek                           Ne                   Ano                             Ano

 

Slider *                                     Ne                   Ano                             Ano

 

Administrační systém*              Ne                   Ano                             Ano

 

Vytvoření FB profilu                Ne                   Ano                             Ano

 

Email                                       Ne                   Ne                               Ano

 

Plánování příspěvků na FB        Ne                   Ne                               Ano

 

Navrhování příspěvků               Ne                   Ne                               Ano

 

Propagace +                              Ne                   Ne                               Ano

 

Vysvětlivky:

Základní popis: Základním popisem se rozumí stručný popis firmy, který může objednatel na profilu zveřejnit

Kompletní popis služeb: Popis služeb objednatele bez omezení délky textu.

Slider: Dodavatel poskytuje objednateli možnost vložení velkého obrázku na vlastní webovou stránku včetně poskytnutí výběru z kvalitních a profesionálních fotografií.

Logo: Dodavatel poskytne objednateli v rámci profilu možnost vložení loga.

Fotografie: Dodavatel v rámci zde uvedeného poskytne možnost vkládání jakýchkoliv fotografií, vyjma fotografií porušujících práva dodavatele či třetích osob.

Články: Dodavatel objednateli vytvoří a poskytne odborné a PR články za zvýhodněné ceny od 500,- Kč za jeden článek. Objednatel může dodat i své textové podklady zdarma.

Administrační systém: Dodavatel poskytne objednateli možnost přihlášení a editace informací na webových stránkách zákazníka přímo. Tím se rozumí pouze textové úpravy nebo změny fotografií. Administrační systém je dostupný pouze u některých šablon.

Kontaktní formulář: Kontaktním formulářem umístěným na webových stránkách objednatele se rozumí formulář, který přímo přeposílá dotazy a poptávku od jednotlivých zájemců o služby objednatele.

Vytvoření Facebookového profilu: Dodavatel vytvoří objednateli  stránku na sociální síti facebook a zajistí mu vložení základních informací o firmě a základní poradenství o možnostech prezentace na facebooku.

Plánování příspěvků na facebooku: Dodavatel zajistí objednateli možnost naplánovat příspěvky až na 3 měsíce dopředu, a zajistí automatickou publikace naplánovaných příspěvků.

Navrhování příspěvků: Dodavatel objednateli vytvoří příspěvky, které bude vkládat na facebookový profil objednatele.

Propagace + : Zde uvedeným se rozumí intenzivnější zviditelnění objednatele v rámci on-line marketingu, podpora facebookových stránek, vytvoření lepšího zviditelnění než u varianty PROFESSIONAL.

5.1. Objednatel může provádět změny informací na webové stránce jedině zasláním podkladů na email. Nebo je může provést sám ve svém administračním prostředí, pokud ho má dostupné v rámci předplacené služby.

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování služeb dle těchto VOP je objednatel s dodavatelem oprávněn uzavřít ústně nebo písemně. Ústně uzavřenou smlouvou se rozumí smlouva, která byla uzavřena telefonicky. Telefonické hovory jsou výlučně v rozsahu objednávkové části zaznamenávány. Písemně lze uzavřít smlouvu prostřednictvím e-mailu, případně zasláním písemného návrhu objednatelem či dodavatelem, který bude druhé straně řádně doručen a následně jej podepsaný druhá strana doručí straně, které učinila ofertu.

6.2. Na vytvoření webové stránky má dodavatel sedm pracovních dní od data telefonické objednávky, podpisu smlouvy nebo emailového souhlasu objednatele. Pokud si objednatel přeje do webové stránky vlastní textové a grafické podklady, musí je zaslat dodavateli na email info@readyall.cz nebo na email konkrétního obchodního referenta se kterým proběhlo uzavření objednávky. Tyto grafické a textové podklady musí být zaslány do sedmi pracovních dní, pokud tak objednatel neučiní mohou být tyto podklady aktualizovány i později. Po uplynutí sedmi dní budou objednateli zaslány písemnosti, smlouva a proforma faktura na email objednatele bez ohledu na to, zda je webová stránka dokončena či nikoliv. Pokud nebude webová stránka dokončena kvůli nedodání textového a grafického podkladu objednatele, dodavatel za to není nijak odpovědný a platba musí být provedena ve splatnosti dle faktury.

6.3. Předání internetové prezentace se rozumí instalace webové stránky na hostingový server objednatele nebo třetí osoby v souladu se smlouvou. Objednatel si musí zvolit doménu webové stránky. Doménu může navrhnout i dodavatel. Pokud si objednatel doménu nezvolí bude webová stránka nastavena na doméně určené dodavatelem do doby, dokud objednatel neučiní výběr své konečné domény.

6.4.   Převzetí webové stránky se rozumí stvrzení elektronicky e-mailem nebo marné uplynutí lhůt podle článku 6.5. VOP.

6.5.   Testování a převzetí webové stránky. Dnem následujícím po předání webové stránky začíná objednateli plynout lhůta pěti pracovních dní k testování internetové prezentace a posouzení, zda je v souladu se specifikací. Pokud objednatel nemá k internetové prezentaci námitky, stvrdí svůj souhlas elektronicky e-mailem dodavateli. V případě nečinnosti objednatele je webová stránka považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou podle smlouvy. Pokud objednatel písemně nebo elektronicky uplatní v této lhůtě nesoulad internetové prezentace se specifikací, je dodavatel povinen bezodkladně nesoulad napravit a předat internetovou prezentaci objednateli. Objednatel je povinen opravenou internetovou prezentaci bezodkladně prohlédnout a případně bezodkladně uplatnit své přetrvávající připomínky k nesouladu webové stránky se specifikací. V případě nečinnosti objednatele je webová stránka považována za řádně zhotovenou podle smlouvy uplynutím tří dnů ode dne posledního předání zhotovitelem.

6.6.  Uplatnění drobných vad a nedodělků, které nepředstavují nesoulad webové stránky se specifikací. V případě, že objednatel během testovacího období podle předchozího odstavce uplatní drobné vady a nedodělky, které nepředstavují nesoulad webové stránky se specifikací, je dodavatel povinen je bezodkladně odstranit. Uplatnění těchto vad však nemá vliv na závazek objednatele převzít internetovou prezentaci a zaplatit za ni cenu podle smlouvy.

6.7.  Pokud s grafickým návrhem objednatel nesouhlasí nebo pokud má k jeho provedení připomínky, zhotovitel navrhne jiný, popřípadě pozměněný grafický návrh; objednatel je v tomto případě povinen sdělit zhotoviteli svůj nesouhlas nebo připomínky ve lhůtě pěti dní od doručení prvního grafického návrhu. V případě, že objednatel odmítne více, než tři navržené grafické návrhy nebo uplatní více, než třikrát připomínky, je zhotovitel oprávněn navýšit cenu webové stránky o 30% za každý další grafický návrh nebo zapracování připomínek. Odmítnuté grafické návrhy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a objednatel není oprávněn je užívat či jakkoli jinak s nimi nakládat. V případě, že objednatel s návrhem grafického řešení internetové prezentace souhlasí, stvrdí svůj souhlas e-mailem jinak se bude stvrzení řídit dle články 6.5. VOP.

6.8.  Po převzetí internetové prezentace je zhotovitel povinen registrovat objednateli účet pro administraci internetové prezentace a přidělit mu uživatelská práva. Administrační systém není dostupný u všech šablon webových stránek.

7. Cena

7.1. Cena za vytvoření webové stránky na základě uzavřené smlouvy:

Ceník je dostupný ZDE.

7.2. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou smluvní ceny a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat webové stránky tak, že nebudou dohledatelné přes vyhledávače www.seznam.cz nebo www.google.com. Tyto webové stránky budou dostupné pouze po zadání hesla, které bude na základě žádosti objednatele zasláno na jeho email.

7.4. Odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele smlouva zaniká. Pokud nedošlo k úhradě platby za objednané služby je objednatel povinen v případě deaktivace webové stránky uhradit dodavateli jednorázový poplatek z titulu vynaložených administrativních nákladů ve výši  70% z celkové ceny.

7.5. DPH bude ke službě účtováno podle zákona o DPH v platném znění. Jsme plátci DPH.

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas jakékoli plnění dle této smlouvy, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonickou nebo písemnou upomínku činí 400 Kč za první písemnou upomínku a 600 Kč za druhou písemnou upomínku.

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouvu dle těchto VOP lze uzavřít výlučně na 12  měsíců.

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje, dokud objednatel nedoručí výpověď písemně nebo e-mailem.

9.4. Jakmile uplyne plnění smlouvy, které trvá 24 měsíců, má odběratel nárok využívat webové stránky za poplatek 1500,-Kč bez DPH na rok. V ceně služby je poskytnutí webhostingu a zaplacení domény na další rok.

10. Odpovědnost za škodu

10.1 Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting dodavatel, je provoz serveru, na kterém je internetová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou jednáním objednatele nebo třetích osob spočívajícím zejména v nesprávné obsluze webové stránky, nedostatečným nastavením bezpečnosti hesla, nedodržením VOP, neoprávněným či neodborným zásahem do webové stránky nebo porušením práv třetích osob. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu způsobenou aplikace třetích osob.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že omezená odpovědnost za škody vyplývající z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou je přiměřená předmětu smluvního vztahu.

10.4. Smluvní strany prohlašují, že úhrnná škoda, jež by mohla z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou vzniknout, nepřesáhne částku odpovídající ceně webové stránky. Omezený rozsah náhrady škody představuje předvídatelnou a přiměřenou výši náhrady za škody, které smluvní strany předvídají k datu uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo platných ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou.

11. Odstoupení od smlouvy objednatelem

11.1. Objednatel je oprávněn před zaplacením ceny za vytvoření webové stránky od smlouvy odstoupit.

11.2. V případě postupu dle čl. 11.1. těchto VOP si smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70%  z ceny uzavřené smlouvy.

11.3. Odstupné dle čl. 11.1. a 11.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od smlouvy odstupuje a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

12. Změna všeobecných obchodních podmínek

12.1. Dodavatel není oprávněn měnit obchodní podmínky objednatelům s řádně uzavřenými smlouvami.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Ostatní práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

13.2. Uzavřením smlouvy souhlasí objednatel se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů.

13.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.03.2017

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací